Algemene Voorwaarden

Sinds september 2015 is de winkel van de Rooie Rat helaas niet meer. "De Rooie Rat" als collectief blijft bestaan.

 

Leveringsvoorwaarden Boekhandel de Rooie Rat

 
 
Artikel 1 Overeenkomsten
 
1.1. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw besteling door de Rooie Rat. De Rooie Rat is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 
Artikel 2. Prijzen en betalingen
 
2.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 
2.2. De prijs van geïmporteerde boeken kan door bijkomende kosten (porto/wisselkoersen) afwijken van de vermeldde prijs.
 
2.3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, indien het leveringen binnen Nederland betreft. Bij een levering binnen Europa gaan wij van een betalingstermijn van eenentwintig (21) dagen na factuurdatum uit.
 
2.4. Bij een eerste bestelling verstuurt de Rooie Rat een vooruitgestuurde rekening (proforma-rekening), hetgeen inhoudt dat de gewenste bestelling pas na creditering op de girorekening van de Rooie Rat verzonden wordt. Bij een daarop volgende bestelling, die echter binnen een termijn van 1 jaar na het eerste klantcontact plaats moet vinden, kan in de regel op factuur gekocht worden. Voor bestellingen op factuur geldt echter een limiet van honderdvijfenzeventig (175) euro.
 
2.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn sturen wij in eerste instantie een herinnering. Bent u daarna nog in gebreke versturen wij een aanmaning.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door de Rooie Rat, bent u een bedrag van 2,50 euro aan administratiekosten verschuldigd.
 
2.6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, houdt zich de Rooie Rat het recht voor een bestelling niet te uit te voeren.
 
Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud
 
3.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Rooie Rat verschuldigd bent, heeft voldaan.
 
Artikel 4. Levering
 
4.1. De door de Rooie Rat opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zij voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
 
5.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Rooie Rat daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval in zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
5.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Rooie Rat de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
5.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Rooie Rat te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.
 
Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
6.1. Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
6.2. Alle geschillen tussen par zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
6.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Rooie Rat vast te stellen nieuw rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.