Occupy Utrecht statement

spandoek

Dit gecompileerde statement verwoordt de visie en doelstellingen van Occupy Utrecht in solidariteit met alle Occupies wereldwijd.

Utrecht, 29 november 2011

De mondiale Occupy-beweging bestaat uit mensen die spontaan in actie zijn gekomen voor wereldwijde economische en sociaal-maatschappelijke verandering. De beweging kent geen centrale organisatie of leiders. Occupiers bezetten publieke ruimten in een langdurig, vreedzaam protest. We zijn er voor iedereen, door iedereen, iedereen heeft recht van spreken, kan meedenken, bijdragen, vragen stellen en in gesprek gaan over wat hem of haar bezig houdt. Occupy staat voor het creëren van bewustzijn over de problemen in de wereld, de gelijkwaardigheid van ons allen en de verantwoordelijkheid voor ons handelen, als individu, staat en organisatie.

Bewustzijn en dialoog, geweldloos protest

Occupy streeft naar een gezonde, rechtvaardige mondiale samenleving, waarin vrijheid, solidariteit, verbondenheid en duurzaamheid centraal staan. 

Occupy Utrecht wil dit bereiken door een forum te zijn voor dialoog, zoals dat op de Ganzenmarkt is ontstaan. Daar kunnen de mensen betrokken bij Occupy, sympathisanten en belangstellenden elkaar informeren en het gesprek aangaan over hoe onze globale samenleving in elkaar zit, hoe het zou moeten zijn en hoe dit te bereiken.

Zo ontstaat bewustzijn van het feit dat de huidige stand van zaken niet vanzelfsprekend en zeker niet noodzakelijk is. Het is cruciaal bewust te worden van de eigen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het handelen van onszelf als individu, van staten en politici, en van organisaties en hun leiders.

Occupy Utrecht denkt op de Ganzenmarkt over innovatieve samenlevings­vormen met democratische netwerkstructuren. Hier heeft iedereen een stem en is direct aanspreekbaar en verantwoordelijk voor de eigen deelname en initiatieven. 

De stand van zaken

Binnen onze globale politieke en economische systemen is er aantoonbaar een onrechtvaardige verdeling van welvaart en macht. De economie, gestuwd door politiek, bedrijfsleven, industrie, de financiële sector en de media, is gericht op oneindige groei, op ‘meer, meer, meer’. We worden er ons steeds meer van bewust dat dit onhoudbaar is in deze wereld met eindige bronnen door de schade die deze groei onze omgeving toebrengt. Onze verhouding tot onze natuurlijke omgeving staat op scherp. Dit heeft impact op globaal niveau en op lokaal niveau.

De huidige politiek zit in een ethische crisis. Ze laat zich onderwerpen aan het juk van de markt en dient niet langer de publieke belangen die ze zou moeten dienen. Economische waarde, in geld uit te drukken, krijgt te vaak voorrang boven menselijke waarden die niet in geld zijn uit te drukken. Dit zet de democratische verhoudingen onder druk, waarbij het niet langer duidelijk is wie waar welke macht uitoefent en hoe deze is te controleren.

Het lijkt erop dat slechts een kleine groep mensen de politieke en economische keuzes maakt, die ertoe leiden dat die kleine groep van de baten geniet en lasten bij vele anderen neerlegt, lokaal, nationaal en globaal. Met de gevolgen van deze keuzes worden we steeds vaker geconfronteerd. De meest ernstige gevolgen, voor zowel mensen als voor de planeet, zijn voor ons soms (nog) niet eens direct zichtbaar.

De druppel en de oceaan

Dit gebrek aan verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het eigen handelen is niet langer acceptabel en uiteindelijk onhoudbaar. Waar te beginnen? Het begint met kleine stapjes, met het besef dat er alternatieven zijn en dat alles bespreekbaar is. De meesten van ons hebben niet de macht keuzes met zulke grote, directe impact te maken. Wij hebben er wel invloed op: via de vertegenwoordigers die we kiezen, wat en hoe we consumeren, hoe we met elkaar omgaan, welke waarden we zelf in ons handelen tot uiting brengen en hoe we daar met elkaar aandacht aan geven en over praten.

Occupy Utrecht staat voor gelijkwaardigheid, solidariteit, verbinding, vrede, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Als ieder zelf de eigen verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van de keuzes die we maken, kan de wereld veranderen.

* * *

Actie!

Occupy bezet pleinen in steden en daarmee de wereld, en verbindt zo het lokale met het globale. Bewustwording moet zich richten op het bespreekbaar maken van alternatieven. We nodigen iedereen uit mee te denken en deel te nemen aan de dialoog. Het volgende vereist aandacht:

 • Het doorbreken van de macht van het bedrijfsleven, in het bijzonder met betrekking tot controle over arbeid en arbeidsomstandigheden, milieu, grondstoffen, winstdeling en verantwoordelijkheid.
 • Het doorbreken van de macht van de banken en de manier waarop zij omgaan met de verantwoordelijkheid die zij als institutie hebben, en de lessen die ze niet willen leren.
 • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van democratie en controle op lokaal en globaal niveau. We willen transparantie, verantwoording en aansprakelijkheid van bestuurders (zowel politiek als industrieel) en directe vormen van burgerparticipatie.
 • Het bewerkstelligen van een eerlijker verdeling van welvaart en risico, tussen Noord en Zuid, stad en platteland, arm en rijk, jong en oud.
 • Het herijken van de functie van wetenschap en de belangen en doelen die het moet dienen: die van mens en natuur of enkel winst en kapitaal?
 • Het functioneren van het onderwijs en kunst: gericht op economisch gewin of de vorming van kritische (wereld)burgers en een civil society?
 • Het zoeken naar een nieuwe verhouding tot de natuur omdat we er verantwoordelijk voor zijn in al ons handelen. Fundamentele natuurlijke bronnen, zoals water en lucht, zijn de bron van het leven waar elk mens recht op heeft. Zij behoren, net als het leven zelf, voor iedereen op gelijke, gezonde en duurzame wijze te genieten te zijn. Onze aarde is van iedereen, niemand mag het recht hebben de natuur onherstelbaar te beschadigen. Hoe gaan we als globale gemeenschap onze natuurlijke rijkdom beschermen en beheren, en haar teruggeven aan hen die er recht op hebben?
 • De betekenis van natuur voor de mens moet opnieuw worden doordacht waarbij andere betekenissen dan alleen de economische een plek moeten worden gegeven. De plaats van de natuur als bron van inspiratie, betekenis, spiritualiteit en zingeving voor ons en voor volgende generaties, moet beschermd worden.
 • Het waarderen van culturele diversiteit en deze beschermen tegen steeds verdergaande afbrokkeling en commodificatie ten behoeve van winst, zoals door het verkopen van land van traditionele volkeren en het tot zondebok maken van de Ander en het Andere.
 • Het respect en het geduld dat nodig is voor eenieder om in vrijheid zichzelf en de wereld te ontdekken, geïnspireerd te worden en te delen, ontvangen en creëren.
 • Het voor eens en altijd uitbannen van oorlog. Respect en geweldloze dialoog moeten voorop staan, de ondemocratische invloed van industrie en de mogelijkheid van politieke of economische winst door oorlog moeten worden uitgebannen.

Een cultuur van competitie, winst, eigenbelang en angst, zoals vaak zichtbaar in de politiek, ons stemgedrag en de media, leidt tot inhumane behandeling van individuen en bevolkingsgroepen. We willen nadenken over een gemeenschap waarin onzekerheid niet leidt tot uitsluiting, verkramping, angst en agressie maar waarin samenwerking, solidariteit, zorgzaamheid, liefde en persoonlijke vrijheid in vruchtbare verhoudingen centraal staan.

We kunnen en moeten ons vermogen tot zinvolle, vreedzame samenwerking centraal stellen om gezamenlijk te komen tot gezonde, creatieve en constructieve oplossingen.

* * *


* * *