Programma

Ruimte A Ruimte B Ruimte C
11:30

12:30
Lunch
12:30

14:00
DiyanetNieuwRechts
14:30

15:30
Black. Queer. &
Anti-Fascist
(Cancelled)
Civitas ChristianaZelfverdediging
16:00

17:00
Parlementair
extreem-rechts
Decolonising
antifa
17:30

19:00
Eindworkshop
19:00

Eten

[English below]

Algemeen

Vertaling

Bij de workshops is een vertaling door middel van spiders (oortjes waarmee je in contact staat met een vertaler) beschikbaar. (Engels, Nederlands, Duits)

Toegankelijkheid

De Grote Broek is slechts voor de helft toegankelijk voor mensen in rolstoelen. Het grootste deel van het programma (helft van de workshops, informatiestands, eten, einddiscussie) vindt plaats in het rolstoelvriendelijke deel van het gebouw.

Workshops / Lezingen / Discussies

Gedurende de dag zijn er drie workshoprondes met in elke ronde enkele workshops waar je uit kan kiezen. Na deze drie workshoprondes sluiten we af met een gezamenlijke discussie waarin we de ideeën uit de workshops vertalen naar een antwoord op de vraag: hoe geven we ons verzet tegen hedendaags extreem rechts vorm? Gedurende de komende weken zal er meer informatie over de workshops hier te vinden zijn. Ook een tijdschema zal in de week voor aanvang van de conferentie gepost worden.

Diyanet

HDV (Hollanda Diyanet Vakfi), of ISN (Islamitische Stichting Nederland), beheert meer dan 400 honderd moskeeën in Nederland en 900 in Duitsland. Diyanet had onder seculiere Turkse staat een belangrijke functie als staatscontrole mechanisme met een enorm budget en personeel. Sinds migratie van vele Turkse (moslim) migranten naar Europa houdt Diyanet Turkse onderdanen sterk in haar greep. Diyanet is niet alleen een institiuut die geloofszaken regelt maar die ook via seminairs, panels, en voorlichting de Turkse staatsideoligie blijft doorspelen op Turkse migranten en vooral op jongeren. Diyanet is sinds de machtsovername door de AKP in Turkije als lange arm van de AKP in Europa gaan fungeren via HDV (ISN) moskeeën. HDV moskeeën zijn niet alleen gebedshuizen meer maar zijn eerder propaganda- en partijcentra’s waar ontrouwe onderdanen worden bespioneerd en gedisciplineerd.

Nieuw Rechts

De afgelopen jaren is de opkomst van extreemrechts internationaal in een stroomversnelling gekomen. Naast klassieke nazipartijen als Gouden Dageraad en racistische parlementaire formaties als de PVV, lenen veel van de hedendaagse neofascistische partijen en bewegingen veel van Frans en Duits Nieuw Rechts. De strategische oriëntatie heeft ertoe bijgedragen dat neofascistische partijen een ongekende opmars hebben gemaakt. Maar het brengt ook een reeks nieuwe zwaktes en tegenstrijdigheden met zich mee waar antifascisten gebruik van kunnen maken. Wat is Nieuw Rechts? Wat is hun project? En wat is ervoor nodig om ze te stoppen?

Black. Queer. & Anti-Fascist

LET OP! Deze workshop gaat niet door.

Wat heeft fascisme te maken met de Black Queer Movement in Nederland? Hoe wordt de LHBTQI+ beweging door fascisme geraakt?

Naomie Pieter

Naomie Pieter is een queer en anti-racisme activist en een performance artist, wiens werk draait om het maken van ruimte voor de intersecties tussen die communities. Ze is medeoprichter van ‘Black Queer & Trans Resistance NL,’ waar ze op het moment het Black Queer Archive opzet om verhalen zichtbaar te maken die missen in het verhaal van de geschiedenis van Nederland. Pieter pleit voor pleasure activism binnen de BIPoC LHBTQI+ community met haar queer dancehall feest ‘Pon Di Pride.’ Ze is lid van de anti-racistische groep ‘Kick Out Zwarte Piet’ en heeft meegedaan aan verschillende politieke acties en demonstraties georganiseerd door Fossil Free Culture NL, Antifa, Women’s March NL KOZP, Comité 21 maart, NTR komt niet over de brug, en Stop Racisme.

Civitas Christiana

Een extreem rechtse katholieke organisatie die zich kenmerkt door homofobe en transfobe acties, petities tegen “klimaatgekte” en voor zwarte piet en een ouderwetse en conservatieve ideologie die vele raakvlakken heeft met ideeën van de alt-right. Bij deze lezing leer je meer over de ideologische achtergrond van Civitas Christiana.

Zelfverdediging

De gewelddadige aard van extreem rechts maakt zelfverdediging tot een noodzaak. Het is echter ook een goede manier om stoom af te blazen tussen alle workshops door. Een workshop op instapniveau en een goede manier om even met iets anders bezig te zijn op de dag.

Parlementair Extreem-Rechts

Overal in Europa zijn extreemrechtse partijen zoals de FvD en de PVV in opmars. Deze partijen hebben niet alleen (in)directe invloed op politieke besluitvorming en wetgeving, maar in grotere mate ook op het maatschappelijk discours. Dit maakt dat de extreemrechtse dreiging de laatste decennia flink is veranderd: de rechtsextremisten van vandaag dragen geen bomber jackets, maar maatpakken. Zij organiseren zich niet op straat, maar in het Parlement.

De antifascistische beweging, echter, is in veel opzichten een typisch buitenparlementaire beweging. Veel van haar methoden en strategieën stammen nog uit een tijd toen extreemrechts in grotere mate bestond uit klassiek fascistische of (neo-)nazistische actiegroepen die vooral op straat van zich lieten horen.

Sluiten onze antifascistische actiemethoden nog wel aan op de actuele dreiging? Hoe, en tot op welke hoogte, moet de antifascistische beweging zich organiseren tegen Parlementair extreemrechts? En wat betekent dit voor de politieke boodschap die we als beweging willen uitdragen, en voor het typische buitenparlementaire karakter en zelfbeeld van de beweging?

Decolonising antifa

Antifascisme heeft een lange geschiedenis van organizing tegen racisme. Toch als je vraagt naar antifascistische strijders zijn de namen die voornamelijk bekend zijn die van witte verzetstrijders, activisten, schrijvers en organisaties. Hoe komt het dat we zo weinig beeldvorming hebben rondom antifascistische strijd in Afrika, Azië, Zuid Amerika? Hoe verhoudt de strijd tegen kolonialisme zich met de strijd tegen fascisme? In deze workshop gaan we verkennen wat een dekoloniale lens de strijd tegen fascisme te bieden heeft.

Nieuwe strategieën tegen extreem rechts in de mainstream. (Discussie)

Verrechtsing is een feit. In cultuur, media en politiek. Extreem rechts is krijgt steeds meer voet aan de grond en oude strategieën lijken steeds minder goed te werken. Wat is een nieuwe aanpak? In deze groepsdiscussie in talkshow-format doet het publiek actief mee.

Chihiro Geuzebroek

Met een achtergrond in Media Studies regisseerde Chihiro tussen 2010-2014 haar debuut film Radical Friends in Bolivia. Zij produceerde voor o.a. Code Rood en Fossil Free Culture diverse [actie]videos voor social media. In 2018 was zij werkzaam als campagne manager voor de gemeenteraadsverkiezingen van de politieke partij Amsterdam BIJ1. Deze campagne resulteerde in de eerste zetel voor de partij en maakte Sylvana Simons de eerste zwarte vrouwelijke partijleider die verkozen werd in Nederland. Eerder dit jaar organiseerde ze voor de landdelijke antiracisme demo een blok tegen klimaat racisme gesteund door 14 organisaties. Tegenwoordig werkt Chihiro bij Greenpeace International en organiseert ze voor Climate Liberation Bloc (intersectionele) events en trainingen.

Eten

Tijdens het congres is er lunch en avondeten. Het eten is tegen donatie verkrijgbaar en is veganistisch.

Stands

Er zullen meerdere stands met boeken / actiemateriaal / informatie / brochures / kleding aanwezig zijn. Wil jouw organisatie ook een stand draaien op het congres? Stuur ons dan een mailtje.

Na het programma

Na het programma zal de Broek open blijven voor mensen die na willen praten.


General

Translation

During the workshop translations to German and English will be possible. We will provide devices with simultaneous translation through the use of ear pieces.

Accessibility

The venue is only partly wheelchair accessible. The largest part of the program (half of the workshops, infostands, food, and final discussion) will take place in the part of the building which is accessible.

Workshops / Lectures / Discussions

During the day there will be three workshop rounds. Participants will choose from two workshops per round. After these three rounds we will we close the day with a discussion with all participants during which we will gather ideas from all workshops and bring them together to try and answer the question: what should resistance against contemporary right-wing extremism look like?

In the coming weeks, we will post more information on the workshops on this site. A time schedule will be made available a week prior to the Congres.

Diyanet

HDV (Hollanda Diyanet Vakfi), or the IFN (Islamic Foundation Netherlands, ISN in Dutch), manages more than 400 mosques in the Netherlands and more than 900 in Germany. Diyanet had an important function under the secular Turkish state as a state control mechanism with an enormous budget and workforce. Since the migration of many Turkish (muslim) migrants to Europe, Diyanet holds their Turkish subjects in its strong grasp. Diyanet isn’t just an institute that manages religious affairs, but also influences Turkish migrants and – primarily – youth with Turkish state ideology through seminars, panels, and other information. Diyanet has started to function as an extension of the AKP since the AKP’s take-over in Turkey through the HDV (IFN) mosques. HDV mosques aren’t just places of worship, but actually centers where party propaganda is spread and where disloyal subjects are spied on and disciplined.

Nieuw Rechts (New Right)

In recent years, extreme right has internationally had a surge in its popularity. Next to the classic nazi parties such as Golden Dawn and racist parliamentary formations such as the PVV, many neofascist parties and movements borrow from the French and German New Right. The strategic orientation has contributed to this unprecedented surge in neofascist parties. But this also brings a series of new weaknesses and contradictions, which can be used by antifascists. What is the New Right? What is their project? And what is needed to stop them?

Black.Queer & Anti-Fascist

WARNING! This workshop has been cancelled.

What does Fascism have to do with the Black Queer Movement in the Netherlands? How is the LGBTQI+ movement in the Netherlands affected by it?

Naomie Pieter

Naomie Pieter is a queer and anti-racist activist and a performance artist, whose work centers on making space for the intersections of those communities. She is the co-founder of ‘Black Queer & Trans Resistance NL’, where she is currently setting up a Black Queer Archive, to make stories visible that are missing in narratives of the history of the Netherlands. Pieter advocates for pleasure activism within the BIPoC LGBTQI+ community, through her queer dancehall party Pon Di Pride. She is a member of the anti-racist group: Kick Out Zwart Piet and has participated in different political actions and demonstrations organized by: Fossil Free Culture NL, Antifa, Women’sMarch NL KOZP, Comite 21maart, NTR komt niet over de brug and Stop Racisme.

Civitas Christiana

A right-wing, extremist, conservative Catholic organisation busies itself with homophobic and transphobic actions, petitions against ‘climate madness’ and is pro-Zwarte Piet. This old-fashioned conservative ideology has clear links to alt-right ideology.

Self-Defense

The violent nature of right-wing extremism makes self-defense a necessity. It is also a good way to blow off some steam in between all the workshops. An entry-level workshop and a good way to use your hands on a day like this.

Parliamentary Extreme-Right

Everywhere in Europe extreme right parties (like FvD and PVV in the Netherlands) are on the rise. Not only are they able to engage with processes of political decision-making and legislation – but they also, and to a greater extent, influence the dominant political discourse. This means that the extreme right threat has changed significantly over the past decades: today’s right extremists wear suits rather than bomber jackets, and they organise in Parliament rather than on the streets.

In may respects, however, the antifascist movement still is a typically extra-parliamentary movement. Many of its methods and strategies stem from a time when the extreme right largely consisted of classical fascist or (neo-)nazi movements, with a larger presence on the streets.

Do our antifascist methods still correspond with the threats that we are currently facing? How, and to what extent, should the antifascist movement focus more on the parliamentary extreme right? And what consequences may this have for our political message, and for the extra-parliamentary character and self-image of our movement?

Decolonising antifa

Antifascism has a long history of organising against racism. Still, when you ask about antifascist fighters, the names that will be most known will be those of white resistance fighters, activists, writers, and organisations. How come, for example, that we have so little knowledge of the antifascist struggles in Africa, Asia, South America? How does the struggle against colonialism relate to the struggle against fascism? In this workshop we will explore what looking through a decolonial lens can offer us in the struggle against fascism.

New Strategies against the Extreme-Right in the Mainstream (Discussion)

Culture, media and politics are moving towards the right in a rapid fashion. Right-wing extremism is growing at an alarming rate and old strategies of ours seem to get less and less effective. What is a good new approach? In this group discussion in talkshow format everybody gets to actively participate.

Food

During the Congres, vegan lunch and dinner will be available. We ask for a donation for the food.

Stands

There will be multiple stands with books / information / action material / clothing at the congress. Does your organisation want to have a stand? Please contact us.

After the program

After the program the venue will remain open for people who want to hang around and talk.